Άρθρα στα Ελληνικά

υπό
έκδοση

2011, υπό έκδοση

Γ. Κορρές, Α. Σάμψων & Σ. Κατσαρού, Το σπήλαιο Νέστορος στη Βοϊδοκοιλιά Πύλου. Σύνθεση επί της ιστορίας της έρευνας και της ερμηνείας του σπηλαίου. Στο: Πρακτικά Δ΄ Τοπικού Μεσσηνιακού Συνεδρίου της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών (Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2010). Αθήνα.

2011

Α. Σάμψων & Σ. Κατσαρού, Το συμβολικό στοιχείο στη χρήση του Σπηλαίου Σαρακηνού στην Κωπαΐδα κατά τη Μέση και Νεότερη Νεολιθική. Στο: Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Σπουδών (Θήβα 16-19 Σεπτεμβρίου 2005). Aθήνα.

2010

Σ. Κατσαρού & A. Σάμψων, H Μεσολιθική περίοδος του Αιγαίου: Ένας υβριδικός πολιτισμός, μια εξωστρεφής κοινωνία. Στο: A. Σάμψων, Η Μεσολιθική Ελλάδα, 9000-6500 π.X., σσ. 173-182. Αθήνα. Εκδόσεις Ίων.

2009

Σ. Κατσαρού-Τζεβελέκη, Σπήλαιο Κύκλωπα Γιούρων: η συμβολή της κεραμικής στη συζήτηση για τους συμβολισμούς της Μέσης Νεολιθικής. Στο: Α. Μαζαράκης-Αινιάν (επιμ.), Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2. Πρακτικά Eπιστημονικής Συνάντησης (Βόλος, 16-19 Μαρτίου 2006), σσ. 53-59. Βόλος. Εργαστήριο Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & Υπουργείο Πολιτισμού.

2007

A. Σάμψων & Σ. Κατσαρού, Η προϊστορία της Κύπρου. Στο: Α. Σάμψων, Προϊστορική Aρχαιολογία της Μεσογείου, σσ. 317-351. Αθήνα. Εκδόσεις Καρδαμίτσα.

2006

Α. Σάμψων & Σ. Κατσαρού-Τζεβελέκη, Κύπρος. Η Εποχή του Λίθου και η Χαλκολιθική. Στο: Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 16: Κύπρος. Αθήνα. Εκδόσεις Δομή.

2005

Σ. Κατσαρού-Τζεβελέκη, Η γραπτή κεραμική της Μέσης Νεολιθικής από το σπήλαιο του Κύκλωπα. Στο: Α. Σάμψων, Προϊστορία του Αιγαίου. Παλαιολιθική, Mεσολιθική, Nεολιθική, σσ. 123-136. Αθήνα. Εκδόσεις Ατραπός.

2005

Σ. Κατσαρού-Τζεβελέκη & Δ. Σκιλάρντι, Οι Κουκουναριές στην Πάρο. Στο: Α. Σάμψων, Προϊστορία του Αιγαίου. Παλαιολιθική, Mεσολιθική, Nεολιθική, σσ. 194-198. Αθήνα. Εκδόσεις Ατραπός.

2005

Σ. Κατσαρού-Τζεβελέκη & Α. Σάμψων, Η αρχή της Νεολιθικής στην Κύπρο. Αφορμή αναθεωρήσεων για το Αιγαίο. Στο: Α. Σάμψων, Προϊστορία του Αιγαίου. Παλαιολιθική, Mεσολιθική, Nεολιθική, σσ. 88-114. Αθήνα. Εκδόσεις Ατραπός.

2001

Σ. Κατσαρού, Η κεραμεική με ερυθρά κοσμήματα από τα στρώματα της Μέσης Νεολιθικής του σπηλαίου του Κύκλωπα. Στο: A. Σάμψων (επιμ.), Αρχαιολογική Έρευνα στις Βόρειες Σποράδες, σσ. 11-31. Αλόννησος. Εταιρεία Πεπαθηριακών Μελετών & Δήμος Αλοννήσου.

2000

Σ. Κατσαρού, Η μονόχρωμη κεραμεική της Νεολιθικής ως προϊόν μιας διαδικασίας επιλογής. Η περίπτωση του σπηλαίου της Θεόπετρας. Στο: N. Kυπαρίσση-Αποστολίκα (επιμ.), Σπήλαιο Θεόπετρας. Δώδεκα Χρόνια Ανασκαφών και Έρευνας. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (Τρίκαλα, 6-7 Νοεμβρίου 1998), σσ. 235-261. Αθήνα.

1999-2001

Α. Καζνέση & Σ. Κατσαρού, Η νεολιθική κεραμική από την B’ Κουβελέικη σπηλιά Αλεποχωρίου Λακωνίας, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 32-34 (έκδ. 2003), σσ. 27-36.

1998

A. Σάμψων & Σ. Κατσαρού, Ανασκαφή στο σπήλαιο Λιμνών στα Καστριά Καλαβρύτων κατά το έτος 1992. Στο: Άνθρωπος και Σπηλαιοπεριβάλλον. Πρακτικά του Α’ Συνεδρίου Σπηλαιολογίας (Αθήνα, 26-29 Νοεμβρίου 1992), σσ. 63-68. Αθήνα. TAΠΑ.

1997

Σ. Κατσαρού – Α. Σάμψων, Φάσεις Ι-ΙΙΙ. Η νεολιθική κεραμεική. Στο: Α. Σάμψων, Το σπήλαιο των Λιμνών στα Καστριά Καλαβρύτων. Μια προϊστορική θέση στην ορεινή Πελοπόννησο, σσ. 77-273. Αθήνα. Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών αρ. 7.

1997

Σ. Κατσαρού, Φάσεις ΙV – VII. H κεραμεική της Χαλκοκρατίας. Στο: Α. Σάμψων, Το σπήλαιο των Λιμνών στα Καστριά Καλαβρύτων. Μια προϊστορική θέση στην ορεινή Πελοπόννησο, σσ. 275-319. Αθήνα. Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών αρ. 7.

1993

Σ. Κατσαρού, Υστεροελλαδικά ευρήματα από το σπήλαιο Σκοτεινή Θαρρουνίων. Στο: Α. Σάμψων (επιμ.), Σκοτεινή Θαρρουνίων. Το σπήλαιο, ο οικισμός και το νεκροταφείο, σσ. 314-322. Αθήνα.

1993

Σ. Κατσαρού, Λείψανα ιστορικών χρόνων από το σπήλαιο και την ευρύτερη περιοχή. Στο: Α. Σάμψων (επιμ.), Σκοτεινή Θαρρουνίων. Το σπήλαιο, ο οικισμός και το νεκροταφείο, σσ. 323-342. Αθήνα.

1989

Σ. Κατσαρού & Α. Σάμψων, Η ανασκαφική έρευνα στο σπήλαιο των Λιμνών στα Καστριά Καλαβρύτων, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 22 (έκδ. 1995), σσ. 161-170.