Η νεολιθική κεραμική από το σπήλαιο Νέστορα στην Πύλο

Το σπήλαιο Νέστορα περιέχει πλούσια κατάλοιπα κεραμικής που καλύπτουν χρονολογικά το εύρος της Νεότερης και Τελικής Νεολιθικής. Εκτός των πρόσφατων ερευνών στο πλαίσιο του προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Βοϊδοκοιλιά, υλικό αυτών των περιόδων προέρχεται και από σύντομη έρευνα στο σπήλαιο που διεξήγαγε τη δεκαετία του ’50 ο W. Α. McDonald, και μάλιστα με την παρουσία του εμβληματικού προϊστορικού αρχαιολόγου Δ. Ρ. Θεοχάρη, στο πλαίσιο της αμερικανικής έρευνας στο μυκηναϊκό ανάκτορο της Πύλου.

Ανάμεσα στα κεραμικά θραύσματα που έχουμε εξετάσει συμπεριλαμβάνονται τμήματα από σκεύη με στιλπνότητα που δημιουργείται με την όπτηση και όχι με μηχανική στίλβωση, καθώς και από σκεύη με ζωγραφισμένα σχέδια ή ανάγλυφες προσθήκες. Η διατάραξη των στρωμάτων δεν επιτρέπει την συσχέτιση των καταλοίπων με πιο εξειδικευμένες χρήσεις του χώρου, που μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν οικιακές αλλά και τελετουργικές.

Πλαίσιο

Έρευνα του Α. Σάμψων (1980) στο πλαίσιο των ανασκαφών Βοϊδοκοιλιάς υπό του καθ. Γ. Σ. Κορρέ.

Διαβάστε περισσότερα

2011

Δ΄ Τοπικόν Μεσσηνιακόν Συνέδριον, Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα (Οργανωτής: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών).

Θέμα: Γ. Κορρές, Α. Σάμψων & Σ. Κατσαρού, Το σπήλαιο Νέστορος στη Βοϊδοκοιλιά Πύλου. Σύνθεση επί της ιστορίας της έρευνας και της ερμηνείας του σπηλαίου.