Βιβλία

Άρθρα

Υπό έκδοση

S. Katsarou, Color fashions in the Greek Neolithic: overlaps and interactions across painted styles. Στο: T. Dzhanfesova (επιμ.), Reading the Patterns: exploring Balkan Painted Pottery within Neolithic context (7th-mid 6th mill. BC). Oxford.

Υπό έκδοση

S. Katsarou, Ritual journeys to caves during the Greek Neolithic. Στο: J. Tae Jensen, E. Angliker (επιμ.), Maritime Sanctuaries.

Υπό έκδοση

S. Katsarou, A. Darlas, The expansion of mortuary behaviour and rites across the coastal caves of the Mani peninsula, Laconia, during the Final Neolithic: Evidence from the burial sites of Skoini 3 and Skoini 4. Στο: W. Cavanagh, D. Smith (επιμ.), The Wider Island of Pelops: Proceedings of a Workshop on Prehistoric Pottery in Memory of Professor Christopher Mee (Athens, September 16-17, 2017). BSA Supplement.

S. Katsarou, A. Darlas, New evidence on Neolithic burial and http://S. Katsarou, A. Darlas, New evidence on Neolithic burial and occupation practices in the caves of the Mani coast, Laconia​, The Wider Island of Pelops. A Workshop on Prehistoric Pottery in Memory of Professor Christopher Mee, Athens, BSA, Upper House, September 16-17, 2017 (Οργανωτής: British School at Athens).

Υπό έκδοση

C. Morgan, A. Karadima, S. Katsarou, Fête champêtre? Feasting in the central Ionian countryside. Στο: X. Charalambidou, J.-P. Crielaard, C. Morgan (επιμ.), Feasting with the Greeks. Towards a Social Archaeology of Ritual Consumption in the Greek World. Oxford University Press.

C. Morgan, A. Karadima, S. Katsarou, Fête champêtre? Feasting in the central Ionian countryside, Feasting with the Greeks. Towards a Social Archaeology of Ritual Consumption in the Greek World, Oxford, All Souls College, March 12-13, 2019 (Οργανωτής: All Souls College, Oxford).

 

 

2022

S. Katsarou, J.L. Davis, J.F. Cherry, An unusual Neolithic figurine from the Nemea valley. Στο: G. Vavouranakis, I. Voskos (επιμ.), METIOESSA. Studies in Honor of Eleni Mantzourani, σελ. 61-69. University of Athens. AURA Supplement 10.

 

2020

S. Menelaou, F. Georgiadis, S. Katsarou, A. Siros, A. Darlas, New light on prehistoric Aegean cave use and pottery production: Preliminary petrographic results and provenance of a ceramic assemblage from Samos island, Greece, 8th International Scientific Conference Methodology and Archaeometry, Zagreb, December 3-4, 2020, Book of Abstracts, Croatian Archaeological Society 36 (Οργανωτής: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb).

2019

S. Katsarou, Placing the pottery of Koutroulou Magoula in the Neolithic of Thessaly: Cultural approaches and beyond, Koutroulou Magoula 2001-2018: A Workshop, Athens, BSA, Upper House, January 12-13, 2019 (Οργανωτής: The Koutroulou Magoula Project).

Βιβλία (επιμέλεια)

Άρθρα (ελληνικά)

Υπό προετοιμασία

Σ. Κατσαρού, Μ. Γεωργιάδης, Ν. Κυπαρίσση-Αποστολίκα, Γ. Χαμηλάκης, Ά. Πολιτόπουλος, Η κεραμική από την τάφρο της Μέσης Νεολιθικής στον οικισμό της Κουτρουλού Μαγούλας Φθιώτιδας. Στο: Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 7.

Σ. Κατσαρού, Μ. Γεωργιάδης, Ν. Κυπαρίσση-Αποστολίκα, Γ. Χαμηλάκης, Ά. Πολιτόπουλος, Η κεραμική από την τάφρο της Μέσης Νεολιθικής στον οικισμό της Κουτρουλού Μαγούλας Φθιώτιδας, 7o Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 2018-2021. Από τους προϊστορικούς στους νεώτερους Χρόνους, Βόλος, 3-5 Ιουνίου 2022 (Οργανωτές: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Υπουργείο Πολιτισμού).

2022

A. Ντάρλας, Σ. Κατσαρού, Λ. Κορμαζοπούλου, Β. Γιαννόπουλος. Το έργο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του ΥΠΠΟΑ στην περιοχή της Αιτωλίας. Στο: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας-Πολιτισμού. Βλοχός Θεστιέων: Πρακτικά Συνεδρίου (Βλοχός Καινουργίου, 14-15 Μαΐου 2016). Η χώρα των Θεστιέων στον ιστορικό χώρο και χρόνο. Αρχαιολογική-Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων.

2021

Σ. Κατσαρού, E. Ψαθή, «Ξαναδιαβάζοντας» το Σπήλαιο Φράγχθι με αφορμή την ανάδειξη του προϊστορικού χώρου. Στο: Πρακτικά του Θ’ Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Ναύπλιο, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2015), τόμ. Α’, σελ. 175-192. Αθήνα. Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών.

 

Σ. Κατσαρού, Ε. Ψαθή, «Ξαναδιαβάζοντας» το Σπήλαιο Φράγχθι. Επιστροφή στη μελέτη του νεολιθικού κεραμέα. Θ’ Διεθνές Συνέδριον Πελοποννησιακών Σπουδών, Ναύπλιο, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2015 (Διοργανωτής: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών).

 

 

2014

Γ. Σ. Κορρές, Α. Σάμψων, Σ. Κατσαρού, Το σπήλαιο Νέστορος στη Βοϊδοκοιλιά Πύλου. Σύνθεση επί της ιστορίας της έρευνας και της ερμηνείας του σπηλαίου, Πρακτικά Δ΄ Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2010, σελ. 4-90. Αθήνα. Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών. Πελοποννησιακά-Παράρτημα 31.

 

Γ. Σ. Κορρές, Α. Σάμψων, Σ. Κατσαρού-Τζεβελέκη, Το σπήλαιο Νέστορος στη Βοϊδοκοιλιά Πύλου. Σύνθεση επί της ιστορίας της έρευνας και της ερμηνείας του σπηλαίου, Δ΄ Τοπικόν Μεσσηνιακόν Συνέδριον, Καλαμάτα, 8-11 Οκτωβρίου 2010 (Οργανωτής: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών).

 

2001

Σ. Κατσαρού, Η κεραμεική με ερυθρά κοσμήματα από τα στρώματα της Μέσης Νεολιθικής του σπηλαίου του Κύκλωπα. Στο: A. Σάμψων (εκδ.), Αρχαιολογική Έρευνα στις Βόρειες Σποράδες, σελ. 11-31. Αλόννησος.

 

 

Σ. Κατσαρού, Η κεραμεική με ερυθρά κοσμήματα από τα στρώματα της Μέσης Νεολιθικής του σπηλαίου του Κύκλωπα. Η αρχαιολογική έρευνα στις Βόρειες Σποράδες, Αλόννησος, 12-13 Οκτωβρίου 1996 (Οργανωτής: Εταιρεία Πεπαρηθιακών Μελετών & Δήμος Αλοννήσου).

 

 

 

2000

Σ. Κατσαρού, Τοιχογραφίες και ανάγλυφα στην Ανατολία και Μεσοποταμία κατά τη νεολιθική περίοδο, Πολιτισμοί των Λαών της Ανατολής. Δ’ Διημερίδα Προϊστορικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Iωάννινα, 18-19 Μαρτίου 2000 (Οργανωτές: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

1999

Σ. Κατσαρού, «Οι γραφές του Αιγαίου», έπαινος στον διαγωνισμό με τίτλο εΧ3 του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε συνεργασία με την εφημερίδα Ημερησία, φύλλο Ημερησίας Σ/Κ, 26-27 Ιουνίου 1999.